Svoz komunálního odpadu

Poplatky za komunální odpady lze uhradit od 1.2.2021 na Obecním úřadu v Praskačce v hotovosti, vygenerováním variabilního symbolu na stránce http://pa.praskacka.cz/ nebo po předchozí domluvě s panem Středou i převodem na účet 1080772389/0800.

 

Ceny za svoz komunálního odpadu pro rok 2021

Odvoz kom. odpadu v roce 2021
Dnem 1. ledna 2002 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech č. 185 z 15. května 2001 a navazující předpisy v této oblasti ochrany ŽP. Tento zákon spolu se změnou zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů zmocňuje obec zavést nový poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Vyhlášky zastupitelstva 5/2018 a 2/2019 zabývající se touto problematikou naleznete v sekci Dokumenty - vyhlášky a nařízení.

Výňatek z vyhlášky č. 2/2019 obce Praskačky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Čl. 4

Sazba poplatku

(1)          Sazba poplatku činí 550,-- Kč a je tvořena:

a)         z částky 100,- Kč za kalendářní rok a

b)         z částky 450,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

2)     Skutečné náklady za rok 2019 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 647.689 Kč a byly rozúčtovány takto: Náklady 647.689 děleno 1171 (1116 osob s pobytem na území obce + 55 staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 553,10 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 450 Kč.

(3)          V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby, určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Čl. 5

Splatnost poplatku

(1)          Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

(2)          Činí-li poplatková povinnost společného zástupce domácnosti více jak 1100,- Kč, je možno poplatek platit ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 30. června příslušného kalendářního roku.

(3)          Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6

Osvobození a úlevy

(1)          Od poplatku se osvobozují osoby,

a)         které se v kalendářním roce, ve kterém se poplatek platí, zdržují dlouhodobě v zahraničí, (více jak 6 měsíců na základě písemné žádosti)

b)         vykonávají trest odnětí svobody,

c)         jsou dlouhodobě umístěny v domově se zdravotním postižením,

d)         jsou dlouhodobě umístěny v domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

 

(2)          Úleva se poskytuje (nárok na úlevu na poplatků má):

a)         poplatníkovi podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, který v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 7 let věku, a to ve výši 300 Kč z celkové sazby poplatku. Poplatek je v konečné výši stanoven na 250,- Kč/rok.

b)     Fyzická osoba, která v příslušném roce dovrší 75 let ve výši 200,- Kč. Poplatek je v konečné výši stanoven na 350,- Kč/rok.

 

 

Cena za pronájem popelnic 120l činí 125 Kč.

Cena za pronájem popelnic 240l činí 190 Kč.

Informace