Postup Obecního úřadu v Praskačce

 o zveřejňování informací

podle zákona č. lO6/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím

je obsažen v následujícím dokumentu

Informace dle zákona 106/1999  Informace dle zákona 106/1999

 

Výroční zpráva vypracovaná  starostkou obce Praskačka v návaznosti na ustanovení § l0 zák.č. l06/l999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a "Postupu OÚ Praskačka o zveřejňování informací" za jednotlivá léta:

Informace dle zákona 106/2000 2000 Informace dle zákona 106/2000 2001 Informace dle zákona 106/2000 2002 Informace dle zákona 106/2000 2003
Informace dle zákona 106/2000 2004 Informace dle zákona 106/2000 2005 Informace dle zákona 106/2000 2006 Informace dle zákona 106/2000 2007
Informace dle zákona 106/2000 2008 Informace dle zákona 106/2000 2009 Informace dle zákona 106/2000 2010 Informace dle zákona 106/2000 2011
Informace dle zákona 106/2000 2012 Informace dle zákona 106/2000 2013 Informace dle zákona 106/2000 2014 Informace dle zákona 106/2000 2015
Informace dle zákona 106/2000 2016 Informace dle zákona 106/2000 2017 Informace dle zákona 106/2000 2018

Přehled dotazů

Registr oznámení dle zák. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

 

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen "registr"), ukládá veřejným funkcionářům oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, případně finančních závazků, které veřejný funkcionář má.
Registr je veřejný a každý má právo do něj bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.
Registr je uložen u starosty obce, který vede evidenci o nahlížení do registru. O každém nahlédnutí do registru se provede záznam s uvedením data, času a předmětu dotazu, případně požadovaného dokumentu.
Povinnost podat oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb. vznikne současným veřejným funkcionářům nejdříve za rok 2007, přičemž lhůta k podání je do 30. června 2008. Do té doby bude registr obsahovat pouze oznámení veřejných funkcionářů, kteří ukončili výkon funkce.

Nahlížení do registru je možné na základě osobně podané písemné žádosti v úřední hodiny obecního úřadu.

Poučení:
Používání nebo další zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře je přestupkem.

Ochrana osobních údajů

Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, není obecní úřad Praskačka jako správce registru povinen podat Úřadu na ochranu osobních údajů oznámení o zpracování osobních údajů, neboť povinnost zpracovávat osobní údaje vznikla na základě zvláštního zákona, č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Zákon o ochraně osobních údajů v tomto případě stanoví, že údaje oznámení musí být zveřejněny.

1. Správce osobních údajů

Obecní úřad Praskačka
Praskačka 12
503 33 Praskačka

2. Účel zpracování

Evidence osob nahlížejících do registru, dle § 13, odst. 2, 4 a 5 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

3. Kategorie subjektů údajů a osobních údajů, které se těchto subjektů týkají

Adresní a identifikační údaje.

4. Rozsah zpracovávaných údajů

Jméno nebo jména, příjmení subjektu údajů, dále jeho rodné číslo, adresa trvalého bydliště, číslo a typ dokladu, na základě něhož byly údaje ověřeny.
Osobní údaje jsou zpracovány se souhlasem subjektu údajů.

5. Kategorie subjektů údajů

Zákazníci (klienti) oznamovatele, členové oznamovatele, zaměstnanci oznamovatele.

6. Zdroje osobních údajů

Přímo od subjektů údajů.

7. Popis způsobu zpracování osobních údajů

Manuální zpracování vlastními zaměstnanci.

8. Příjemce nebo kategorie příjemců, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny či sdělovány

Nebudou jiní příjemci.

9. Předpokládané předání osobních údajů do jiných států

Nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států.

10. Popis opatření k zajištění požadované ochrany osobních údajů podle § 13 zákona č. 101/2000 Sb.

Manuální zpracování: fyzická ochrana dokumentů.
Střet zájmů informace dle zákona č. 159/2006 Sb. - 2016

Kde se nacházíte: Skip Navigation Links Hlavní strana » Obecní úřad » Zveřejňované informaceValidita W3C