Zásady poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce Praskačka

 

Obec může ze svého rozpočtu na příslušný kalendářní rok poskytnout v jednotlivých případech individuální dotaci (dále v textu jen dotace/dotaci) osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí.

 

Dotace může být poskytnuta 1 x ročně v maximální výši 15.000 Kč na příslušný kalendářní rok.

 

I. Okruh možných žadatelů

 

1. O dotaci se mohou ucházet:

-          příspěvkové organizace bez ohledu na zřizovatele

-          spolky

-          obecně prospěšné společnosti

-          nadace, nadační fondy

-          církve a účelová zařízení církví

-          výjimečně fyzické nebo právnické osoby

-          fyzické osoby, v případě mimořádné živelné události nebo životní tísně.

 

2. Žadatel musí splňovat následující podmínky:

-          má působnost na území obce Praskačka

-          má vyrovnány všechny závazky vůči obci a jejím organizacím, Královéhradeckému kraji a jeho organizacím, státu.

 
II. Tematické zaměření dotací

 

1. Individuální dotace z rozpočtu obce může být poskytnuta na podporu činnosti v některé z těchto oblastí:

-          sportovní a zájmová činnost mládeže

-          kultura

-          organizovaná činnost ve prospěch zdravotně postižených spoluobčanů

-          životní prostředí

-          reprezentace obce

-          jiná společensky prospěšná činnost.

 

III. Požadavky na zpracování žádosti

 

1. Formulář žádosti:

-          žádost musí být předložena na formuláři, který je k dispozici na OÚ Praskačka a v elektronické podobě na internetové adrese www.praskacka.cz.

 

2. Způsob podávání žádosti:

-          žádost musí být doručena na adresu: Obecní úřad Praskačka, Praskačka 12, 503 33 Praskačka poštou nebo osobně

-          řádně a úplně vyplněná žádost musí být předložena v jednom originále

-          k žádosti bude přiložena kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu, pokud již v minulosti žadatel doložil doklady o zřízení bankovního účtu, postačí čestné prohlášení osoby jednající, že aktuální účet je totožný s ověřeným bankovním účtem (vzor čestného prohlášení bude součástí žádosti).

 

 

 

3. Termín přijímání žádostí:

-          žádosti o dotaci jsou přijímány průběžně s konečným termínem 15. listopadu roku, který předchází tomu, ve kterém bude o dotaci rozhodnuto.

 

4. Kontaktní informace:

Obecní úřad Praskačka, Praskačka 12, 503 33 Praskačka

e-mail: praskacka@praskacka.cz, telefon: 495 588 113.

 

IV. Průběh výběrového řízení

 

-          řízení o poskytnutí dotace je jednokolové

-          žádosti vyhodnotí Finanční výbor (dále jen FV)

-          o poskytnutí či neposkytnutí finančního příspěvku, o jeho výši a účelu použití, rozhoduje Zastupitelstvo obce na základě doporučení FV

-          FV ani Zastupitelstvo obce nejsou povinny svůj návrh a své rozhodnutí zdůvodňovat

-          žadatelé budou v případě schválení finančního příspěvku vyzváni k uzavření veřejnoprávní smlouvy, pokud úspěšný žadatel neuzavře veřejnoprávní smlouvu do 30 dnů od obdržení jejího návrhu, má se za to, že od přijetí příspěvku ustoupil

-          za žadatele žádá a jedná osoba, která má oprávnění k jednání

-          o přidělení/nepřidělení dotace bude žadatel písemně informován

-          podáním žádosti nevzniká žadateli na dotaci právní nárok

-          obec si vyhrazuje právo dotaci neposkytnout žádnému ze žadatelů např. v souvislosti s nedostatkem finančních prostředků v rozpočtu obce

-          při hodnocení žádostí o dotaci budou upřednostňováni ti žadatelé, jejichž aktivity odpovídají zájmům obce, budou se recipročně podílet na akcích pořádaných obcí a budou zaměřeny na práci s mládeží nebo seniory.

 

V. Vhodnost nákladů projektu

 

1. Dotaci lze poskytnout zejména na:

-          materiální a technické vybavení k zajištění konkrétního projektu

-          náklady spojené s propagací žadatele nebo konkrétního projektu.

 

2. Dotaci nelze poskytnout zejména na:

-          mzdy, daně a odvody z mezd, odměny

-          komerční a podnikatelské aktivity

-          náklady, prokazatelně nesouvisející s projektem.

 

VI. Vyúčtování, kontrola, závěrečná ustanovení

 

1.                  Finanční prostředky budou žadateli poskytnuty na podkladě uzavřené veřejnoprávní smlouvy poukázáním na účet nebo v hotovosti na pokladně obce.

 

2. Předložení dokladů k proplacení (vyúčtování dotace) musí být provedeno nejpozději do 30. listopadu roku, kdy byla dotace poskytnuta. Vyúčtování dotace se provádí předložením kopií účetních dokladů a kopií dokladů o zaplacení.

 

3. Příjemce může v průběhu roku požádat písemnou formou o změnu účelu využití dotace. Prostředky na jiný účel lze použít až po schválení žádosti.

 

4. Obec Praskačka si vyhrazuje právo na kontrolu výše a účelu použití dotace. Příjemce se zavazuje umožnit osobám pověřeným poskytovatelem provádět věcnou kontrolu, finanční a účetní kontrolu v průběhu realizace projektu (či jiného účelu), na který byla dotace poskytnuta, případně po jeho dokončení, po dobu 3 kalendářních let.

 

5. V případě, že se žadatel rozhodne ve lhůtě do 5 let pořízenou věc prodat (darovat apod.), jejíž pořizovací hodnota přesáhla 5.000,- Kč a byla pořízena z dotace obce, nebo dojde-li v této lhůtě k ukončení činnosti žadatele, je povinen tuto věc nabídnout nejprve obci Praskačka.

 

6. Podle těchto „Zásad“ bude postupováno při poskytnutí dotací z rozpočtu obce v roce 2016 a v letech následujících.

 

7. O žádostech podaných před účinností těchto „Zásad“ bude rozhodováno přiměřeně s přihlédnutím zejména k oddílu II. a V.

 

8. Žadatel souhlasí se zveřejněním svého jména a s výší finančního příspěvku.

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Věcek                                                               Ing. Miroslava Součková

místostarosta                                                                          starostka

 

 

 

Projednáno a schváleno na zasedání Zastupitelstva obce Praskačka dne  30.6.2015.

Zásady nabývají účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce obce Praskačka.

 


Formuláře pro žádosti o dotace z rozpočtu obce Praskačka.


Kde se nacházíte: Skip Navigation Links Hlavní strana » Informace » Příspěvky a dotaceValidita W3C